Pages Menu
Categories Menu

Yazan - : Ağu 7, 2013 / Liderlik | 0 Yorum

Kadınlar ve Vizyoner Liderlik

Kadınlar ve Vizyoner Liderlik

Eğitim alanında sayıları hızla artan kadın liderler ‘insan terbiyesinden anlamak’, ‘duyarlı olmak’, ‘başkalarıyla ilgilenmek’, ‘işbirliği yapmak’ ve ‘başkalarını rahat ettirmek’ gibi dişi özelliklerden yararlanmaktadır. Bu özellikler ‘Etkili Yönetim’ anlayışıyla da uyuşmaktadır.

Kadınların sahip olduğu bir üstünlük olarak Kolaylaştırıcı Liderlik uygulamaları, erkek rakiplerin Liderlik uygulamalarının tam karşıtıdır. Kolaylaştırıcı Liderlik,  ‘Delegasyon’, ‘cesaretlendirmek’ ve ‘motive etmek’ yoluyla, başkalarının da liderlik sürecine katılışına izin verir.

Kadın liderlerin çoğu ‘katılımcılığı’ ve ‘oybirliğiyle karar almayı’ desteklemektedir.

‘Kendine değer vermek’, ‘aktif katılım’ ve ‘gücü ve bilgiyi paylaşmak’ gibi güçlendirici duygulardan oluşan Liderlik Süreci’nin önemini vurgulamaktadır.

Kadınlar ilişkilerin üzerinde dururlar, ‘liderlik sürecinin paylaşımı’ üzerinde dururlar.

Erkekler ise ‘görevlerin yerine getirilmesi’, ‘hedeflere erişilmesi’ ve ‘bilginin saklanıp biriktirilmesi’ üzerinde odaklanırlar.

Kadınlar ‘güçlendirme süreçlerini’ kullanarak insanların ilgilerini organizasyonun hedeflerine yöneltmekle ilgilenirler.

Erkekler ‘somut değişimler’ yoluyla Liderlik etmeğe eğilim gösterirler.

Kadın yöneticiler ‘işbirliği’, ‘gücün eşit dağılımı’, ‘vizyon oluşturmak’, ‘üniversitede öğretim üyeliği’ ve ‘risk almağı cesaretlendirmek’ üzerinde etkin bir şekilde dururlar.

Feminist nitelikler ‘İşbirliği’, ‘İlgi’, ‘Cesaret’, ‘Sezgi’ ve ‘Vizyon’u içerir. Feminen nitelikler ise ‘İnsan Terbiyesinden Anlamak’, ‘Şefkat’ ve ‘İlgi’yi içerir.

Vizyoner Liderlik

Corinne McLaughlin, aşağıda bize Vizyoner Liderlik’i tanıtmaktadır.

Vizyoner Liderler Yeni Şafağın kurucularıdır. İmgelem ya da hayal güçlerini, sezgilerini ve cesaretlerini kullanırlar. İnsanların içindeki en iyi özellikleri açığa çıkartan bir meydan okumayı onlara sunarlar. Onları çevrelerinde toplayıp amaç duygusunu paylaşırlar. Daha yüksek bir amaca yönelmiş ve ona uygun düzenlenmiş oluşun gücüyle çalışırlar.

Onların gözleri ufuktadır. Onlar toplumsal yenilikçilerdir. Onlar değişimin temsilcileridir. Onlar Büyük Resmi görürler. Onlar stratejik düşünürler.

Lider ile ‘bütün’ arasında temel bir bağ vardır. Hakiki Vizyoner Liderler bütünün iyiliği için hizmet ederler. Toplumlarımızdaki kutuplaşmaların farklı yanlarındaki aynı hakikati tanırlar. Karşıtlıkları aşmak için çözümler ararlar. Sorunların nedensel düzeylerine inerler. Sorunları yüksek sentezlerle aşarlar.

Yöneticileri Liderlerden Ayıran Özellik Nedir?

Marie Louise Neubeiser, “Liderlik ve Büyü” adlı kitabında Yöneticilik ile Liderlik arasındaki farka değinirken aşağıdaki soruları sormaktadır:

Bir insana güçlü kişiliğini, Vizyon yeteneğini, etkilemek ve hayran bırakmak becerilerini veren nedir? (Karizma olabilir mi?)

karizma-tek

Bazı insanlar neden belirli kişilerin çekiciliğine kendilerini kaptırırlar, fikirlerini izlerler, bu fikirleri uygulamağa koyarlar ve bu kişilerin her dediklerine inanırlar?

Bu insanlar hayranlık uyandırıcı ve uzlaştırıcı—neredeyse büyüleyici—bir güç mü yayarlar? Yoksa İngilizlerin de dediği gibi liderler ile peşindekiler arasındaki farkı yaratan liderlik unsurları mı vardır?

ABD’de kitapları en çok satanlar listesinde baş sıraları alan ‘yöneticilik piri’ Warren Bennis, ‘Liderler’ adlı kitabında çok doğru olarak şunları söylemektedir:

‘Yöneticilik ile liderlik arasında derin farklar vardır. Her ikisi de önemlidir. Yöneticilik uygulamaya koymak, işleri yürütmek, yönetim ve sorumluluğu üstlenmek anlamına gelir. Liderlik ise etkilemek, tutulacak yolu ve yönü seçmek, davranışları ve görüşleri yönlendirmektir. Aradaki fark çok önemlidir. Yöneticiler işleri doğru yaparlar, liderler ise doğru işleri yaparlar. Bu farklar bir yandan gelecek perspektiflerini ve kararlarını gerektiren görev ayrımında ortaya çıkarken, öte yandan da gündelik işlerin doğru yapılması, yani verimlilikte belirginleşir.’

Liderlik yeni fikirler, yeni stratejiler ya da yeni yöntemler, bazen de bir fikrin bütünü için ‘yeni bir Vizyon’ ve ‘yeni bir Misyon’ anlamına gelir. Her şeyi kaplayan bu Vizyon için, ister politik isterse de ekonomik alanda olsun, bu Vizyon’u gerçekleştirebilecek duygusal ve düşünsel kaynaklar harekete geçirilir.

kadinlar_ve_vizyoner_liderlik 1

 

Liderlik Yolunda Kadınlar

Paula S. Montgomery, “Advancing Women in Leadership Journal” adlı kitabında bize liderlik yolunda ilerleyen kadınları tanıtmaktadır.

Vizyoner Liderler olarak kadınların yolu,  Kolaylaştırıcı Liderlik Yoludur. Erkek rakiplerinden üstün yanlarını ya da avantajlarını devamlı olarak zihinlerinde taşımalıdırlar.

Kurumsal Liderlik ‘Öğretmek ve Öğrenmek’, ‘Profesyonel Gelişim’, ‘Verilere Dayalı  Karar Vermek’ ve ‘Sorumluluk’ üzerinde odaklanır.

Topluluk Liderleri, okulların toplumsal rolüyle ilgili ‘Büyük Resim Farkındalığı’ üzerinde odaklanır. Liderliği eğitimcilerle ve topluluk üyeleriyle paylaşır. Öğrencilerin aileleriyle yakın ilişkiler kurar. Okulun yapı ve kaynak kapasitesini arttırmak için çaba gösterir.

Vizyoner Liderlik ‘Enerji’, ‘Söz Vermek ve Sözünü Tutmak’, ‘Girişimci Değerler’ ve ‘İkna Etmek’ üzerinde odaklanır.

Vizyoner Liderlik dinamiktir ve üç düzeyi vardır. Birinci olarak organizasyon ile ilgili bir ‘Arzulanan Gelecek İmgesi’ vardır. İkinci olarak bu İmge topluluk tarafından paylaşılmaktadır. Üçüncü olarak izleyicilerini güçlendirmektedir.

Yeni Bir Vizyon Yaratmak

Carol A. O’Connor, “Successful Leadership” adlı kitabında bize yeni bir vizyon yaratmak sürecini tanıtmaktadır.

Vizyoner Liderlik Uygulaması: Öncelikle vizyon ve amaç belirlemek çalışması yapın. Gözlerinizi kapatın ve bütün olanaklarınızı ya da potansiyellerinizi, kişisel ve profesyonel olarak nasıl gerçekleştirebileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi düşünün. Tefekkür edin. Ne gibi özellikleri, davranışları ve etkinlikleri yaşamınızda geliştirmek gerektiğini görmeye çalışın.

Yaşamınızda gerçekleştireceğiniz bu değişimler, bu yenilikler için bir sembol seçseydiniz acaba ne olurdu? Bu bir sözcük, bir nesne ya da bir imge olabilir.

Kişisel ve profesyonel olarak nasıl bir özelliğinizin olmasını isterdiniz?

Bunu bir hayal ya da bir rüya olarak düşünürseniz, hangi imge ya da hangi durum bunu iyi bir şekilde özetleyebilir?

Bu etkinlikler sizin ‘Kişisel bir Vizyon Yaratmak Duygunuzu’ geliştirecektir.

Benzer Konular:

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir